Nápověda

Instalace aplikace

Instalace MyVocabulary je velmi jednoduchá – stačí stáhnout instalační program z tohoto odkazu a spustit jej.

Spuštění aplikace

Po dokončení instalace vznikne na ploše Windows ikona, pomocí které je možné aplikaci MyVocabulary spustit.

mv_ico

Druhou možností, je pak spuštění z hlavní nabídky Windows > Všechny aplikace > MyVocabulary.

Otevření slovníku

Po spuštění aplikace se automaticky načte slovník, který byl naposledy editován. Jiný slovník otevřete pomoc seznamu slovníků v levé části hlavního okna aplikace.

mv_seznam_slovniku

U každého slovníku je zobrazen jeho název, počet slovíček která obsahuje a datum posledního zkoušení z daného slovníku, společně s celkovým výsledkem v procentech úspěšnosti.

V seznamu vyberte slovník, který chcete otevřít a klikněte na tlačítko Otevřít. Slovník je možné otevřít i dvojklikem na vybraném slovníku.

Vytvoření slovníku

Nový slovník je možné vytvořit pomocí tlačítka Nový, pod přehledem slovníků. V otevřeném okně zadejte název nového slovníku.

mv_new

Po potvrzení tlačítkem Vytvořit dojde k založení slovníku a jeho načtení. Okamžitě je možné začít do něj vkládat nová slovíčka (viz. dále).

Smazání slovníku

Smazání slovníku je trochu komplikovanější tak, aby nebylo možné smazat jej omylem. Nejprve je nutné načíst jiný slovník, než který má být smazán (nelze smazat aktuálně otevřený slovník). Poté klikněte pravým tlačítkem myši na slovník, který má být smazán. Otevře se nabídka s možností slovník smazat – Smazat. Kliknutím na nabídku dojde ke smazání slovníku.

Přidávání slovíček do slovníku

Nová slovíčka do slovníku se přidávají pomocí formuláře v horní části hlavního okna aplikace.

mv_form_zadavani

V tomto formuláři je možné zadat pro každé slovíčko následující položky:

Lekce
Do této položky je možné zadat číslo, nebo název lekce (např. 1 – My Home). Nemusí být ale vyplněna vůbec.

Téma
Do této položky je možné zadat název tématu, kterého se slovíčko týká (např. My Room). I tato položka je nepovinná.

Česky
Do této položky se zadá český tvar slovíčka (např. stůl). Tuto položku je již nutné zadat, aby šlo slovíčko uložit.

Cizí jazyk
Do této položky se zadá cizojazyčný tvar slovíčka (např. a table). Tuto položku je také nutné zadat, aby šlo slovíčko uložit

Poznámka
Pro oba tvary slovíčka, jak český, tak cizojazyčný, je možné zadat poznámku, která s daným tvarem slovíčka souvisí. Např. se může jednat o výslovnost, apod. Poznámka je nepovinná.

Při samotném zadávání slovíček se formulář chová tak, aby zadávání co nejvíce zjednodušil a zrychlil.

  1. Lekce a téma zůstávají předvyplněné pro každé nové slovíčko
  2. Mezi položkami je možné přecházet pomocí klávesy Tab 
  3. Uložit slovíčko lze po zadání cizojazyčného tvaru klávesou Enter
  4. Po uložení slovíčka se kurzor nastaví do položky Česky

Zadávání tak probíhá tak, že se zadá český tvar, zmáčkne se klávesa Tab, zadá se cizojazyčný tvar a stiskne se klávesa Enter.

Třídění a vyhledávání slovíček

Přehled slovíček je možné jednoduše třídit, čímž se usnadní vyhledávání konkrétních slovíček. Kliknutím na název sloupce se celý přehled setřídí podle hodnot v daném sloupci (dle abecedy). Druhým kliknutím se přehled setřídí v opačném směru.

Díky tomu je snadné setřídit si přehled např. dle českého tvaru a pak podle abecedy rychle najít hledané slovíčko.

Pozn.: výchozí třídění přehledu je dle pořadí zadání do slovníku (první sloupec), sestupně.

Editace slovíček

Zadaná slovíčka lze editovat přímo v přehledu. Stačí myší dvakrát kliknout do pole, které má být upraveno. Obsah pole se označí a je možné hned začít psát.

mv_edit

K uložení změn dojde po kliknutí na jiné slovíčko, nebo na jiný prvek v okně (např. tlačítko).

Smazání slovíček

Slovíčka, která mají být smazána, je třeba nejprve vybrat v přehledu.

  • Pokud chcete smazat jedno slovíčko, klikněte myší do příslušného řádku v přehledu slovíček (nejlépe do šedého pole před prvním sloupcem) a tím ho vyberete
  • Pokud chcete smazat více slovíček, zmáčkněte klávesu Ctrl a postupně klikejte na jednotlivé řádky (opět nejlépe do šedého pole před prvním sloupcem). Můžete také využít hromadného výběru pomocí kliknutí myši do prvního šedého sloupce a tažením, nebo označením prvního a posledního řádku, současně s držením klávesy Shift
  • Všechna slovíčka v přehledu vyberete kliknutím do levého horního rohu přehledu (před prvním sloupcem a prvním řádkem)

Pro smazání vybraných slovíček pak klikněte na tlačítko se symbolem koše, pod přehledem.

mv_smazani

Export slovíček

Slovíčka můžete ze slovníku vyexportovat do formátu CSV, který lze snadno načíst v aplikaci MS Excel. Tam s nimi můžete dále pracovat, např. si upravit jejich rozložení a následně je vytisknout.

Pro export je třeba nejprve vybrat slovíčka jedním ze tří způsobů, který je popsán v kapitole Smazání slovíček. Můžete tak exportovat výběr slovíček, nebo celý slovník.

Export se spustí pomocí tlačítka se symbolem šipky směřující dolů, pod přehledem slovíček.

mv_tools_export

Tisk slovíček

Pro rychlý výtisk několika slovíček (např. kvůli studiu po cestě do školy) je možné využít funkci rychlého tisku. Ta odešle na tiskárnu pouze slovíčka aktuálně viditelná v přehledu.

Funkci je možné vyvolat pomocí tlačítka tiskárny, pod přehledem slovíček.

mv_tools_tisk

Pro pokročilý tisk slovíček doporučujeme využít exportu do formátu CSV a přípravu k tisku pomocí nástroje MS Excel (viz. výše).

Rychlá kolekce – přidávání, odebírání

Rychlá kolekce umožňuje udržet výběr slovíček pro účel tréninku i mezi jednotlivými spuštěními aplikace. Dokonce se udrží i po načtení jiného slovníku a návratu zpět. Pokud je tedy některá slovíčka potřeba trénovat opakovaně, je možné je zařadit do rychlé kolekce a tím je mít předvybraná, pro každý další trénink.

Pro zařazení slovíček do rychlé kolekce označte slovíčka v přehledu (viz. výše) a pod přehledem slovíček vyberte nástroj přidání do rychlé kolekce. Pro odebrání slovíček z kolekce klikněte na nástroj odebrání z rychlé kolekce. Slovíčka zařazená v rychlé kolekci mají zaškrtnuté pole ve sloupci RK  (poslední sloupec přehledu).

mv_tools_qc

Trénink slovíček

Pomocí tréninku můžete upevnit svoji slovní zásobu. Aplikace MyVocabulary obsahuje zabudované algoritmy pro efektivní učení.

Výběr slovíček pro trénink

Trénink je možné spustit buďto nad aktuálním výběrem slovíček v přehledu, nebo nad slovíčky v rychlé kolekci (viz. výše). Pokud uživatel vybere pomocí myši slovíčka v přehledu spustí se zkoušení nad tím to výběrem (pozn.: je také možné vybrat všechna slovíčka najednou). Pokud uživatel nevybere slovíčka a má některá zařazena do rychlé kolekce, spustí se zkoušení nad nimi.

Aby šel trénink spustit, musí být buďto vybraná slovíčka v přehledu, nebo musí být některé slovíčka v rychlé kolekci. Okno tréninku se spustí pomocí tlačítka Trénink.

mv_training

Nastavení parametrů tréninku

V otevřeném okně tréninku je možné nastavit parametry tréninku.

mv_training_params

  • Z češtiny – pomocí této volby nastavíte směr zkoušení. Při zaškrtnutí budou otázky pokládány v českém jazyce. Při odškrtnutí budou pokládány v cizím jazyce.
  • Opakování – pomocí této volby se zapnou algoritmy pro učení. Slovíčka, která mají být trénována jsou předkládána tak, aby se opakováním zajistilo co nejefektivnějšího učení.
  • Náhodně – pokud je tato volba zaškrtnuta, jsou vybírána pro zkoušení slovíčka v náhodném pořadí.

 

Průběh tréninku

V průběhu tréninku jsou studentovi překládána slovíčka podle nastavených parametrů. Odpověď se zapisuje do pole pod otázkou. Potvrzením klávesy ENTER potom student odešle odpověď k vyhodnocení. V případě správného výsledku se okamžitě objeví nová otázky v případě chyby se zobrazí správná odpověď. Dalším stiskem klávesy ENTER tato odpověď zmizí.

mv_training_mistake

Informace o průběhu tréninku

Trénink je ukončen, podle nastavených parametrů a úspěšnosti učení studenta. O průběhu tréninku je student informován pomocí výpisu počtu chyb, celkové úspěšnosti, času a počtu úspěšných odpovědí za jednotlivá slovíčka.

Přímo pod polem pro odpovědi jsou zobrazeny celkové parametry úspěšnosti – počet správných a chybných odpovědí, celková úspěšnost a čas pro odpověď, resp. celého tréninku.

V pravé části okna je zobrazen výčet trénovaných slovíček. Pro každé je uveden počet chybných odpovědí pomocí číslice před slovíčkem. Zelený pruh představuje úroveň naučení daného slovíčka. Jakmile program vyhodnotí, že studen slovíčko umí, je celý řádek vybarven zeleně.

mv_training_words_progress

Pod přehledem slovíček je graficky zobrazen celkový průběh. Kolik bylo položeno otázek a kolik jich ještě zbývá

Editace trénovaných slovíček

V případě, že v průběhu tréninku vyvstane potřeba úpravy některého slovíčka, je možné spustit editaci dané vazby. Editovat lze pouze slovní spojení, které není aktuálně dotazováno. Editace se spustí pomocí kliknutí na ikonu tužky u daného slovíčka.

mv_training_words_edit

Ukončení tréninku a zobrazení přehledu

Trénink skončí poté, co aplikace vyhodnotí, že student vybraná slovíčka ovládá. Je ale také možné trénink ukončit předčasně, pomocí stisknutí klávesy Esc. Po ukončení tréninku se zobrazí vyhodnocení, které je možné vytisknout.

mv_training_results

Přístupnost slovníků z externích aplikací

Jednou z předností aplikace je uložení slovníků v otevřeném formátu. Slovíčka nejsou uzavřena v aplikaci, bez možnosti jejich exportu, nebo importu do jiné aplikace. Každý slovník je uložen jako soubor s příponou *.vocab. Tento soubor je ve skutečnosti databáze technologie SQLite. Každý uživatel tak může slovník snadno procházet pomocí databázových nástrojů pro SQLite a případně je exportovat do jiných formátů a aplikací.

Soubory slovníků jsou standardně uloženy v uživatelském profilu Windows v adresáři:

C:\Users\[uživatel]\Documents\MyVocabulary

Změna umístění souborů slovníků

Umístění souborů je možné změnit pomocí nastavení konfigurace aplikace. Konfigurace je umístěna také v uživatelském profilu, v souboru:

C:\Users\[uživatel]\AppData\Local\MyVocabulary\config.xml

Pozor, adresář AppData je ve Windows skrytý. Je třeba zobrazit skryté soubory, aby byl vidět. V souboru config.xml upravte element VocabulariesPath, kde je nastavena cesta k souborům slovníků.

Sdílení a synchronizace pomocí Dropbox / OneDrive / Google Disk

Změnu umístění souborů slovníků je možné využít pro sdílení, zálohování, případně synchronizaci na jiné počítače některou z cloudových služeb (např. Dropbox, OneDrive, Google Disk, apod.).

Pokud máte založený účet u některé takové služby (např. Dropbox), je možné nasměrovat umístění slovníků do synchronizovaného adresáře a stejné nastavení provést i na jiném PC. Díky tomu je možné mít neustále stejné slovníky na více zařízeních.

POZN.: Připravujeme aplikaci pro operační systém Android!